Спуштете ги гласовите од Вашето гласање

27. За да ги симнете гласовите од Вашата анкета, притиснете на „Гласови: WWW“ за гласови од веб интерфејс, „Гласови:СМС“за гласови од СМС конекторите, „Гласови: Twitter“ за гласови од Twitter.
Страната прво ги прикажува резултатите директно на екранот, а Вие можете лесно да ги спуштите гласовите преку притискање на „Excel“ исконата со текст „Спушти“ до неа.