Гласање на Вашата веб страна

За да овозможите гласање на Вашата веб страна, треба да го додадете линот на Вашата веб страна, потенцирајќи го линкот прикажан во одделот „Кратка содржина“ или да го употребите нашиот Example код за да започнете да внесувате прашалници на Вашата веб страница. За да го добиете нашиот пробен код за Вашата веб страница или за целосно да го одјавите гласот од страницата, можете да преминете кон одделот „Објави“ .
Доколку сакате да ја промените големината на рамката во којашто се наоѓа прашалникот (Default 200x300 pixels), притиснете „Деактивирај“ на „ВЕБ“ опцијата.
Штом ги измените мерките, кодот на Вашата веб страница мора да биде изменет и претворен во нов код.