Активирајте ја Вашата анкета

За да можете да ја ширите Вашата анкета до Вашите респонденти, прво треба да ја активирате анкетата. Постојат 3 типа на методи:

Приватна веб анкета.

Одличен избор доколку сакате само респондентите да одговорат.

Приватна анонимна веб анкета

Одличен избор доколку сакате само респондентите да одговорат. Гласовите на примателите ќе бидат 100% анонимни.

Јавна веб анкета

Одличен избор за Вашата веб страница и анонимни одговори.

Започнете преку притискање на „Активирај“ и изберете го методот на објавување. Откако ќе ја активирате Вашата анкета, потоа можете истата да ја објавите или да ја испратите на Вашите респонденти преку притискање на „Достави.“ Ако ја имате активирано анкетата како „приватна веб анкета“ или „приватна анонимна веб анкета“, тогаш Вие можете да ги користите следниве, долунаведени методи за да ја испратите анкетата на Вашите респонденти.