Испратете ја Вашата анкета преку СМС

4. За да ја испратите Вашата анкета на Вашите респонденти коишт се регистрирани во Вашиот профил, можете да преминете кон одделот „Достави“ и да ја изберете „СМС“ опцијата.
Внесете ја „Пораката“ и проверете ги респондентите на левата страна.
Изберете ASC-II или UNICODE од Вашата СМС порака. Ова може да Ви звучи претехнички, но навистина е едноставно доколку изберете текст од јазикот внесен во колоната Unicode, а потоа ја проверите оваа опција. Во друг случај, проверете го ASC-II.
Кога ќе бидете задоволни со опциите, тогаш можете да го притиснете копчето означено како „Продолжи и испрати“.
(Вашата анкета мора да биде активирана во „Приватна веб анкета“ или „Приватна анонимна веб анкета“ и да има СМС кредит во Вашиот профил за да можете да ја користите оваа функција. СМС кредитот може да биде нарачан преку лицето кое е одговорно за Вашиот профил во нашата зона за потрошувачи (login).