Автоматска анализа на текст

Со нашата автоматска анализа на текст, Вашите прашања со слободен текст ќе бидат анализирани за да се откријат често употребувани фрази. Истите тие ќе бидат претставени со големина според најчесто употребуваните фрази. Во оваа функција, најчесто употребуваните зборови ќе бидат скенирани и отстранети, па затоа, известувањето не содржи фрази како „здраво“ и „и“.

ИЗМЕНИ ГО ПОДЕСУВАЊЕТО ВО АВТОМАТСКАТА АНАЛИЗА НА ТЕКСТ ВО СИТЕ ИЗВЕШТАИ.

а да го измените подесувањето во функцијата за автоматска анализа на текст, треба да преминете во „Подесувања“ -> „Извештаи“. Подесувањата ќе бидат изменети во сите извештаи во Вашиот профил.

ИЗМЕНИ ГО ПОДЕСУВАЊЕТО ВО АВТОМАТСКАТА АНАЛИЗА НА ТЕКСТ СПОРЕД ИДНИВИДУАЛНИ ИЗВЕШТАИ

Преминете во „Ажурирај“ во Вашата анкета и притиснете на „Напредни подесувања.“ Таму можете да ги измените подесувањата според индивидуалниот извештај. Исто така, можете да го одредите минималниот број на зборови и на гласови за да го прикажете зборот во анализата на текстот.