Сочувајте го селектираното/ Креирајте извештаи

12. За да можете да го зачувате она што го имате избрано, притиснете на копчето означено како „Прикажи/Зачувај“. Внесете го името на она што сте го избрале, а потоа притиснете „Зачувај.“
Штом го зачувате избраното, можете да го спуштите извештајот од одделот за спуштање.