Спуштете извештаи

За да спуштите одреден извештај, притиснете на копчето означено со „извештаи“. Откако ќе се вчитаат извештаите, притиснете го копчето означено со „Спушти“ во истата низа каде што се наоѓа извештајот којшто сакате да го спуштите, потоа притиснете на типот на извештај што сакате да го спуштите.
Доколку не сте ги зачувале извештаите, можете да ги спуштите генеричките извештаи.