Прикажи гласови

За да можете да ги погледнете гласовите што се регистрирани во Вашата анкета, притиснете на „Прикажи гласови“ во „Резултати и табели“. Ќе Ви биде претставена леста на гласови. Притиснете на избраниот глас за да го погледнете гласот. Исто така, можете да го исклучите гласот од резултатот преку притискање на опцијата „Отстрани глас“. Доколку Вашата анкета е објавена во „Приватна веб анкета“, тогаш глаовите ќе бидат означени со името на респондентот.