Рестартирање на Вашата лозинка

Доколку сакате да ја рестартирате Вашата лозинка, морате да го контактирате лицето коешто е одговорно за Вашиот профил. Доколку Вие сте одговорното лице, можете да ја рестартирате лозинката во „Зоната на потрошувачи.“ Битна забелешка: при првото најавување во зоната за потрошувачи, треба да ја рестартирате лозинката и да си изберете своја сопствена лозинка.