Прередете ги прашањата

Кога составувате ново прашање во Вашата анкета, тоа автоматски се додава на крајот на анкетата. Доколку сакате да ги преместите или прередите прашањата, тоа можете лесно да го изведете преку притискање на „Пререди прашања.“ Повлечете и испуштете ги прашањата (drag and drop), а потоа притиснете на копчето означено со „Зачувај“.